Hình nền BW, người nổi tiếng, Kit Rysha, mô hình, 22