Hình nền Phong cảnh, Hoàng hôn, Hồ, Nhật thực, Sự phản chiếu
Thuyền hình nền, Hồ, tác phẩm nghệ thuật