Hình nền tinh thần ở lối vào cửa hàng, Anime, nguyên bản, NGHỆ THUẬT