Hình nền Doctor Strange trong Đa vũ trụ của cơn điên, áp phích phim, 2022