Hình nền hoàng hôn, Thành phố, Đường, Cảnh thành phố