@bp_tiktok Đây là tin nhắn đặc biệt từ #BLACKPINK Hãy đến thăm địa phương của bạn …