Hồ Hình nền, ngày nắng, Cầu tàu bằng gỗ, thiên nhiên