@ k9arlo Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có đại gia đình của mình #arlostrong #fyp シ # 4yp #t …