Hình nền Chromacrash, nghệ thuật đường phố, liên minh huyền thoại, NGHỆ THUẬT, 2022
Hình nền Doctor Strange trong Đa vũ trụ của cơn điên, áp phích phim, 2022